Tuesday, July 10, 2018

ELIZA SEGIET


ELIZA SEGIET


Inverted Time

What am I doing here?
Am I amusing myself?
I'm looking for youth
among young people.
Mental mirages are like
flights between good and evil.
I listen to stories
about the wonders of the future.

What am I doing here?
Am I taking my time?
I'm looking for old age
among old people.

Life is not a pendulum
and never comes back.
Remains
the motion of memory and oblivion.

And I,
listen to
what is still left –
inverted time.


Odwrócony czas

Co ja tutaj robię?
Zajmuję sobie czas?
Szukam młodości
wśród młodych ludzi.
Myślne miraże są jak
awiacje w dobro i zło.
Słucham opowieści
o cudach przyszłości.

Co ja tutaj robię?
Zajmuję sobą czas?
Szukam starości
wśród starych ludzi.

Życie to nie wahadło
i nigdy nie wraca.
Pozostaje
ruch pamięci i niepamięci.

A ja,
słucham tego
co jeszcze zostało –
odwróconego czasu.
Labyrinth

In the vortex of dance,
wandering in the labyrinth of time
she saw
the ephemerality of existence.
Today turns into yesterday
as in the Heraklite river
 fluid, smooth.
Although trees live longer than humans,
slouching between them
one can see the scattered dandelions.
And behind a tall wall of boxwood
there is everything
one cannot go back to.
Every ray of the sun
is a hope for existence,
even though
at some point it will
not allow for a gust of life.

Labirynt

W tanecznym wirze,
błądząc w labiryncie czasu
zobaczyła
efemeryczność istnienia.
Dziś zamienia się na wczoraj
jak w heraklitejskiej rzece
 płynność, płynność.
Choć drzewa żyją dłużej od ludzi,
to snując się między nimi
widać już rozsypane dmuchawce.
A za wysokim murem z bukszpanu
jest wszystko
do czego nie można już wrócić.
Każdy promień słońca
jest nadzieją dla istnienia,
któremu
kiedyś nawet ono
nie pozwoli na poryw życia.
Jokester

We frolic with death,
every day we joke about life.
And it slips by.
Every day we get closer
to no longer being human,
instead to being
only a body
and a memory
in the minds of the Jokesters.

Figiel

Figlujemy ze śmiercią,
codziennie żartujemy z życia.
A ono umyka.
Każdego dnia mamy bliżej,
aby przestać być człowiekiem,
a stać się
tylko ciałem
i wspomnieniem
w umysłach Figlarzy.Involuntarily

When we are
anointed with life,
marked by destiny,
we wonder
why
the same Demiurge
gives us life and death?
Why
do we have to
agree on destiny?

Often -
involuntarily.


Mimo woli

Kiedy zostajemy
namaszczeni życiem,
naznaczeni przeznaczeniem,
zastanawiamy się
dlaczego
ten sam Demiurg
daje nam życie i śmierć?
Dlaczego
musimy
godzić się na przeznaczenie?

Często -
mimo woli.Parachron

Entwined in a minute seconds
bud into hours
and keep on going.

And we
cuddled in time,
surrounded by the world
sometimes look into the sky
to count the stars
and wait for the sunrise.

Without a watch
one can live.
It is not a parachron*
but it colors a minute
that no longer waits for the cuckoo.
At the end and at the beginning
we are always in time.

* para- ("protection against") + chron ("time")


Czasochron

Splecione w minutę sekundy
pączkują w godziny
i dalej mkną.

A my
wtuleni w czas,
otoczeni światem
niekiedy spoglądamy w niebo,
by liczyć gwiazdy
i czekać na wschód słońca.

Bez zegarka
można żyć.
On nie jest czasochronem
lecz wybarwia minutę,
która już nie czeka na kukułkę.
Na końcu i na początku
jesteśmy zawsze w czasie.
This Moment

Ready for happiness,
we greedily go towards it.
And when it opens like a
dawn-awakened nenuphar,
it is not because
it will always be so,
but in order to enjoy
this moment.

Ta chwila

Gotowi na szczęście,
zachłannie idziemy ku niemu.
A kiedy ono otworzy się jak
świtem obudzony nenufar,
to nie dlatego,
że tak będzie zawsze,
lecz po to, by cieszyć się
tą chwilą.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER


ELIZA SEGIET 

ELIZA SEGIET– graduate with a Master'sDegree in Philosophy, completedpostgraduatestudies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and LiteratureatJagiellonianUniversity, as well as Film and TelevisionProduction in Lodz. Torn between poetry and drama. Likes to lookinto the clouds, but keepsbothfeet on the ground. Her heartisclose to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". Author'sworks can be found in anthologies and literarymagazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, India, Kosovo, Sweden,Scotland,USA)

Eliza Segiet  – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi. Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl  Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”. Jej twórczość można znaleźć w antologiach i czasopismach literackich w kraju i poza granicami (m.in. Albania, Australia, Bośnia i Hercegowina, Indie, Kosowo, Szkocja, Szwecja, USA.2 comments:

  1. I always enjoy this poet's work. These are really, really great pieces!

    ReplyDelete
  2. Great work Dear Poet Eliza ! My favorites are "Jokester" and "Inverted Time" in which you wrote, "Life is like a pendulum, and never comes back. / Remains the motion of memory and oblivion". There is so much said in that stanza. Wow ! Barbara Suen

    ReplyDelete