Tuesday, July 10, 2018

AGNIESZKA WIKTOROWSKA-CHMIELEWSKA


AGNIESZKA WIKTOROWSKA-CHMIELEWSKA

Continued

Shallow breath and again I'm going in
where it's darkest. Messiah is born
everyday and he dies everyday.
third day  is the day of victory.
return to the game or welcome
in a distant messenger's house.
a house full of mirrors.


Ciąg dalszy

Płytki oddech i znowu wchodzę
gdzie najciemniej. mesjasz rodzi się
codziennie i umiera codziennie.
dzień trzeci dniem zwycięstwa.
powrót do rozgrywek lub powitanie
w odległym domu posłańca.
domu pełnym luster.Here

Yes, I was there. I saw these meadows, people
stuffed with happiness, the happiness full
of people. and I could change - this flash -
through all the letters of the alphabet, I say:
lightness or nothing, and still you would know.
like this, that you are and I am a God, but here,
most often, even I'm writing this poem,
the human wins in us.


Tutaj

Tak, byłam tam. widziałam te łąki, ludzi
wypchanych szczęściem, szczęście pełne
ludzi. i mogłabym odmienić - ten błysk -
przez wszystkie litery alfabetu, powiedzieć
lekkość lub nic, a i tak byś wiedział. jak to,
że jesteś i ja jestem bogiem, lecz tutaj,
najczęściej, choćby pisząc ten wiersz,
wygrywa w nas człowiek.Reel

Everything has moved outside.
banners, websites, promotions call:
come to me here, come to me there.
the fastest form of pleasure - shopping
with plastic in hand. if limits are necessary?
- before the cash register ladies in white boots
get the hang of existential problems.
racing - cars, planes, slaves corporations
just a quickly, just a far away, anywhere.
weekend with family by the phone or on the phone.
call us, you will get to know the real taste of life
- provides the leaflet with Japanese food.
in this noise you and the barely audible allegations:
looking for yourself in yourself instead of me.
yes and no, I am looking for you in others, but the world
turns faster than yesterday.


Kołowrotek

Wszystko przesunęło się na zewnątrz.
banery, witryny, promocje wołają:
chodź do mnie tu, chodź do mnie tam.
najszybsza forma przyjemności - zakupy
z plastikiem w ręku. czy te limity są konieczne?
- przed kasą panienki w białych kozaczkach
rozkminiają problemy natury egzystencjonalnej.
ścigają się - samochody, samoloty, niewolnicy
korporacji byle prędzej, byle dalej, byle gdzie.
weekend z rodziną przez telefon lub na telefon.
zadzwoń, z nami poznasz prawdziwy smak życia
- zapewnia ulotka z japońskim żarciem.
a w tym szumie ty i ledwo słyszalny zarzut:
szukasz siebie w sobie zamiast mnie.
i tak, i nie, szukam ciebie w innych, lecz świat
kręci szybciej niż wczoraj.

AGNIESZKA WIKTOROWSKA-CHMIELEWSKA

AGNIESZKA WIKTOROWSKA-CHMIELEWSKA – polish poet, playwright, editor. The author of Poemik “and here, and here” awarded in the competition organised by the City of Krakow on a poetic's debut in 2014. And author “Szczęściodoły” and “Troika”. Published in collective works and in literary magazines.

No comments:

Post a Comment